Monthly Archives: Abril de 2015

Sobre els diners

Michael Linton ens diu que els diners convencionals es caracteritzen per:
– La seva capacitat de moviment, els diners es mouen per arreu i es poden utilitzar en qualsevol lloc.
– Són escàssos i limitats, el que fa que tingui valor.
– El creen “ells”, ni tu ni jo. El creen les autoritats monetàries i, més en concret, els bancs en prestar-lo. Els diners, paradoxalment, no es presten perquè existeixen sinó que existeixen perquè es presten. Els diners són deute.