Tag Archives: SOCIETAT

Primeres empreses col·lectives

FONT:    L’ECONÒMIC

‘Empresa col·lectiva’ és la denominació actual, que serveix per usar un sol mot per parlar d’unitats econòmiques molt diverses. En el moment de la seva fundació, aquestes empreses ni públiques, ni capitalistes, ni familiars van adoptar diverses denominacions

08/01/11 02:00 – Professor de Política Econòmica de la UB – Francesc Roca

A cavall del XVIII i el XIX, l’aplicació dels principis més generals del liberalisme econòmic fou un èxit: l’economia i la població (i la cultura) van començar a créixer, a Catalunya, i a tot l’arc mediterrani hispànic, més que mai. Al mateix temps, però, la misèria urbana (perfectament diagnosticada per Ildefons Cerdà i Laureà Figuerola) féu estralls. De fet, el nou ordre econòmic i polític implicava el progressiu arraconament d’institucions com ara gremis, confraries, germandats o parròquies, que feien de coixí entre l’individu i la societat.

La resposta de la societat no fou un no desitjat retorn al passat, sinó la creació, a partir de 1840, de noves institucions, entre les quals cal destacar les empreses col·lectives. És a dir, empreses que no serien ni estatals (o reials), ni companyies privilegiades, ni empreses familiars, ni societats anònimes.

Empresa col·lectiva és la denominació actual, que serveix per usar un sol mot per parlar d’unitats econòmiques molt diverses. En el moment de la seva fundació, aquestes empreses ni públiques, ni capitalistes, ni familiars van adoptar denominacions com ara societat, mútua, caixa, institut, club, centre, sindicat, cooperativa, associació o agrupació.

De vegades, la denominació era mixta, i podia canviar ràpidament. Per exemple, segons Eulàlia Duran, l’Associació Mútua d’Obrers de la Indústria Cotonera (1840) esdevingué Societat de Protecció de Barcelona (1842), i, tot seguit, Companyia Fabril de Teixidors de Cotó de Barcelona (1842). Fou una de les primeres mútues de previsió social, que, amb un crèdit de la Diputació de Barcelona, esdevingué cooperativa de producció.

LLEGIR MÉS A:    http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/353913-primeres-empreses-colmlectives.html